Гардзееў Юры

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Юры Гардзееў.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Слоўнік мовы Янкі Купалы, А — Г

Слоўнік мовы Янкі Купалы

Асновай для ўкладання гэтага слоўніка паслужыла творчая беларускамоўная спадчына Янкі Купалы. Зарэгістравана апелятыўная, анамастычная і тапанімічная лексіка, прыведзена частотнасць яе ўжывання, вызначаны семантычны аб'ём кожнага слова, зафіксаваны ўсе яго формы, пададзены ілюстрацыі — прыклады-цытаты з твораў паэта. Разлічаны на моваведаў, літаратуразнаўцаў, гісторыкаў, а таксама на ўсіх. хто шануе і паважае беларускае слова. Болей »


Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да нашых дзён, Т. 2

Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных ча...

Гісторыя сялянства Беларусі ад рэформы 1861 г, да сакавіка 1917 г.

Том 1 гэтага выдання выйшаў у 1997 г. пад агульнай назвай «Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да 1996 г.» У томе 2 на аснове вялікай колькасці разнастайных архіўных і друкаваных крыніц і абагульнення спецыяльнай літаратуры асвятляецца гісторыя сялянства Беларусі капіталістычнай эпохі. Аналізуюцца асаблівасці адмены прыгону, іншыя аграрна-буржуазныя рэформы, развіццё прадукцыйных сіл сялянскай гаспадаркі, змена напаўпрыг... Болей »


Gomółka Krystyna, Ekonomia, Nr 31

Ekonomia

Białorusini w II Rzeczpospolitej

Gomółka Krystyna

Celem pracy jest ukazanie losów mniejszości białoruskiej pozostałej w ramach II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939. Białorusini w porównaniu z mnvmi mniejszościami zamieszkującymi Polskę nie stanowili dla niej poważniejszego problemu. Wiązało się to z niskim stopniem świadomości narodowej, brakiem poczucia odrębności narodowej mas ludowych, nieliczną i oderwaną od reszty społeczeństwa grupą inteligencji. Nie bez znaczenia pozostaw... Болей »


Жаніцьба Цярэшкі

Жаніцьба Цярэшкі

Гэта рабста з'яўляецца першай асобнай публікацыяй матэрьіялаў старажытнай абрадавай гульні «Жаніцьба Цярэшкі», пашыранай у паўночных і цэнтральных раёнах, Беларусі і не адзначанай у іншых славянскіх землях. Том уключае этнаграфічііыя апісанні абрадавай гульні, тэксты песень, іх напевы і танцавальныя найгрышы. Разлічана на этнографаў, фалькларыстаў, філолагаў, работнікаў культуры, усіх аматараў народнага мастацтва. Болей »


Вяселле

Вяселле

Абрад

У том уключаны найбольш поўныя і тыповыя апісанні традыцыйных вясельных абрадаў, зробленыя этнографамі і фалькларыстамі ў асноўным у XIX—XX стст. Змешчаныя тут матэрыялы даюць шырокае ўяўленне пра беларускае вяселле, яго хэрактэрныя рысы і рэгіянальныя асаблівасці. У апісаннях пададзекы шматлікія тэксты вясельных песень. Разлічан на этнографаў, фалькларыстаў, філолагаў, работнікаў культуры і ўсіх, хто цікавіцца беларускан народнай творч... Болей »


Магілёўскі магістрат 1580—1581, 1588

Магілёўскі магістрат 1580—1581, 1588

Беларусь у актавых кнігах XVI—XVIII стст.

Уперцшню на Беларусі ажыццяўляецца першы вьшуск навуковага выдання "Беларусь у актавых кнігах XVI—XVIII стст.", прысвечаны актавым кнігам Магілёўскага магістрата, які знаёмідь чьпача з новымі архіўнымі і археаграфічнымі доследамі дакументаў Магілёўскага магістрата 1580—1581, 1588, праведзенымі ў апошнія гады ў аддзеле старажытных актаў. Каштоўнасць гэтых крыніц нельга недаацаніць. Праўда, да гэтага часу яны застаюцца маладаступнымі ... Болей »


Другі Міжнародны кангрэс у абарону дэмакратыі і культуры:

Другі Міжнародны кангрэс у абарону дэмакратыі...

Тэксты. Дакументы. Матэрыялы.

З'яўляючыся адным з асноўных элементаў чалавечага існавання, культура ў той жа час ніколі не мела арактару аўтаномнага функцыянавання, заўсёды займала другаснае, падначаленае становішча ў грамадстве, абслугоўвала ўладу ці багацце, ці абедзве гэтыя сілы разам. Так было, мабыць, з першабытнаабшчыннага ладу, затым у феадальным і буржуазным грамадствах, тым болып — у таталітарным. Розніца двух апошніх у іх адносінах да культуры была хіба ў ... Болей »


Jerzy Wiśniewski (1928-1983)

Jerzy Wiśniewski (1928-1983)

„Był rzeczy polskich miłośnikiem" Tak o prof. Jerzym Wisniefuskim powiedział w mowie pogrzebowej prof. Emanuel Rostworowski i dodał następnie, ie zmarły uczony pasję umiłowania polskich i polsko-litewskich rzeczy połączył „ze znakomitym warsztatem nowoczesnej krytyki naukowej". Tom, który prezentujemy, składa się z artykułów pokazujących wkład ^of. Jerzego Wiśniewskiego w badania dziejów ojczystych, zwłaszcza ziem pólnocno-wschodni... Болей »


Лысенко П. Ф., Туровская земля IX—XIII вв.

Туровская земля IX—XIII вв.

2-е издание

Лысенко П. Ф.

На основании сообщений письменных источников и материалов археологических исследований рассматриваются формирование и развитие Туровской земли — одного из древнейших и крупнейших политических образований на территории Беларуси. В работе исследуется этническая история населения Туровской земли, формирование ее территории, возникновение и развитие городов и сельских поселений, развитие экономической и хозяйственной жизни. По собранным ... Болей »


Gnatowski Michał, Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi

Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi

Fakty, oceny, dokumenty

Gnatowski Michał

Wśród wielu problemów 17 września 1939 r., daty symbolizującej początek narodowej martyrologii na wschodzie, wybory do Zgromadzenia Ludowego (Narodowego) Zachodniej Białorusi oraz rola zgromadzenia w procesie aneksji północno-wschodnich ziem Polski należą do tematów ważnych lecz jeszcze niedostatecznie zbadanych i opracowanych. Wybory i decyzje zgromadzenia miały dalekosiężne skutki, to na ich wyniki i decyzje zgromadzeń powoływał si... Болей »