be

Хомік Пятро

Хомік Пятро

Piotr Chomik urodził się 11 czerwca 1965 roku w Białymstoku, w rodzinie inteligenckiej. Szkołę średnią ukończył w roku 1985 w Białymstoku. W roku 1987 zdał egzaminy na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na wydziale teologii prawosławnej. Podczas studiów interesował się głównie teologią dogmatyczną, porównawczą i historią Kościoła. Studia ukończył, broniąc pracę magisterską na temat: Nauka Ojców Kapadockich o Trójcy Świętej. Studium historyczno-dogmatyczne. Promotorem pracy magisterskiej był Jego Ekscelencja Abp prof. Sawa (Hrycuniak), obecny Metropolita Warszawski i całej Polski.

Od października 1994 roku uczestniczył w zajęciach Studium Doktoranckiego organizowanego przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Rozprawę doktorską zaczął przygotowywać w październiku 1996 roku pod kierownictwem prof. dr. hab. Antoniego Mironowicza z Uniwersytetu w Białymstoku. Temat pracy: Kult cudownych ikon Matki Bożej w Kościołach Wschodnich na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku.

W latach 1992-1995 członek redakcji kwartalnika „Wiadomości Bractwa” wydawanych przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Od listopada 1994 roku do października 1999 roku redaktor naczelny „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, i jednocześnie od kwietnia 1995 roku do października 1999 roku sekretarz redakcji „Polskiego Żołnierza Prawosławnego” wydawanego przez Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego.

Od sierpnia 1997 roku do maja 1998 roku współpracował z ośrodkiem Telewizji Polskiej w Białymstoku.

Od 1 września 1998 roku do 31 sierpnia 2000 roku byłem redaktor naczelny wydawnictw Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.

Był członkiem Rady Konsultacyjnej pracującej w wydawnictwie Bellona przy wydaniu albumu „Wojsko Polskie”, jaki ukazał się w roku 1998.

Od października 1999 roku pracuje w Uniwersytecie w Białymstoku, jako adiunkt w Zakładzie Historii Kultu Pogranicza.

W grudniu 2002 roku obronił rozprawę doktorską Kult cudownych ikon Matki Bożej w Kościołach Wschodnich na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku. W maju 2003 roku opublikował książkę Kult ikon Matki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku, której podstawą była obroniona wcześniej rozprawa doktorska.

W latach 1999-2002 był sekretarzem Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne w RP, a od czerwca 2002 r. do grudnia 2002 r. był wiceprzewodniczącym tej organizacji. Od kwietnia 2003 r. prezes Białoruskiego Towarzystwa Oświatowego.

Wykaz publikacji

1999

Kultura wydawnicza monasteru supraskiego w pierwszych latach jego istnienia, [w:] „Cerkiewny Wiestnik” nr z. 3, Warszawa 1999, s. 3-9; tłumaczenie z jęz. rosyjskiego. Oryginał: Larysa Szczawinskaja, Kniżnaja kultura Supraslskogo Błagowieszczenskogo Monastyria w pierwyje gody jego suszczestwowanija [w:] Błagowiernyj Kniaź Ostrożskij, Sbornik statijej uczastnikow Szestych Mińskich Jeparchialnych nauczno-bogosłowskich Cztienij, Mińsk 1998, s. 71-78.
Kult Supraskiej Ikony Matki Bożej [w:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999, s. 199-205.
Kult ikon Matki Bożej na Białostocczyźnie (Materiał z katechezy i dziedzictwa kulturowego w regionie, współautor: Barbara Uścinowicz, Białystok 1999, ss. 32.

2000

Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich, pod red. P. Chomika, Białystok 2000, ss. 296.
Kult cudownych ikon w Wielkim Księstwie Litewskim w wiekach XVI-XVIII, w: Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich, s. 108-119.
„Geneza i kult ikon w Kościele prawosławnym”, w: tamże, s. 236-257.
Recenzja książki Antoniego Mironowicza, „Sylwester Kossow, biskup białoruski” [w:] „Białoruskie Zeszyty Historyczne” z. 13, Białystok 2000 s. 219-221.
Początki kultu ikon na Rusi”, „Cerkiewny Wiestnik” z. 2, Warszawa 2000, s. 54-66.
„Unia florencka i jej następstwa dla Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej”, „Cerkiewny Wiestnik” z. 4, Warszawa 2000, s. 43-49.

2001

Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika, Białystok 2001, ss. 278.

Monaster kupiatycki jako ośrodek kultowy cudownej ikony, w: tamże, s. 145-160.

2002

Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk, i P. Chomika, Białystok 2002, ss. 256.

Elementy dydaktyczne w poezji maryjnej jako forma kultu cudownych ikon Matki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim, w: Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika, Białystok 2002, s.237-255.

Recenzja książki A. Mironowicza, Ihumen Sawa Palmowski, „Studia Podlaskie”, t. XII, Białystok 2002, s. 381-387.

2003

Kult ikon Matki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku, Białystok 2003, ss. 292.
Magnateria i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec kultu cudownych ikon w Wielkim Księstwie Litewskim, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, z. 19, Białystok 2003, s. 97-109.
Miejsca objawień cudownych ikon Matki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim w wiekach XVI-XVIII; „Pogranicze, Studia społeczne” t. XI, pod red. A. Sadowskiego, Białystok 2003, s. 99-106.
Wpływ kultu ikon na postawy religijne społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, pod red. Z. Abramowicz, Białystok 2003, s. 341-360.
Drukarnie wileńskiego bractwa św. Ducha w XVII wieku, w: tamże, s. 361-371.

2004

Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika, Białystok 2004, ss. 256.
Typografie monasterskie w Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku, w: tamże, s. 77-104.
„Pokazanie Cerkwie prawdziwej...” Studia nad dziejami i kulturą Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej, pod red. P. Chomika, Białystok 2004, ss. 232.
Bractwo św. Ducha w Wilnie w XVI – XVIII wieku, w: tamże, s. 21-36.
Recenzja książki A. Mironowicza, Józef Bobrykowicz, biskup białoruski, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” z. 22, Białystok 2004, s. 313-320.
Kultura religijna wschodniego pogranicza Rzeczypospolitej, w: Białystok miasto przyjazne? Mniejszości narodowe i wyznaniowe w dziejach ziemi podlaskiej, pod red. H. Parafianowicz, Białystok 2004, s. 17-29.

Хомік Пятро. Выданьні

Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku


Chomik Piotr, Płoński Roman Andrzej ks., Ławreszuk Marek ks.

Prawosławie w Białymstoku to ważny komponent współczesnej rzeczywistości miasta. Jego historia to historia nie tylko samego miasta, ale i jego okolic. II połowa XIX wieku w dziejach Białegostoku to przede wszystkim jego rozwój przemysłowy. W ślad za nim szedł rozwój demograficzny i konfesyjny. Religia... Болей »

Historia Białorusinów Podlasia
pdf

Historia Białorusinów Podlasia


Chomik Piotr, Głogowska Helena, Iwaniuk Sławomir, Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Misiuk Zbigniew, Siemianczuk Hienadź

„Historia Białorusinów Podlasia” przedstawia dzieje odłamu narodu białoruskiego, poczynając od czasów, kiedy nie było jeszcze ani imienia Białorusini, ani nazwy Podlasie. Jednakże Białorusini to tylko uściślające określenie odwiecznych mieszkańców tych ziem, Rusinów. Również ziemie w przyszłości nazwane... Болей »

Kupiatycka Ikona Matki Bożej
pdf

Kupiatycka Ikona Matki Bożej

Historia i literatura
Chomik Piotr, opracował i do druku podał

Культ Маці Божай ва ўсходнім абрадзе займае адмысловае мейсца. Маці Божая была пасярэдніцай і суцяшальніцай. Маці Божая апекавалася і дапамагала людзям. У сваю чаргу і абразы Маці Божай мелі асаблівую пашану і хвалу. Вялікае Княства Літоўскае стала выключэньнем у эўрапейскай культуры, бо менавіта на... Болей »

Kult Ikon Matki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku
pdf

Kult Ikon Matki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku


Chomik Piotr

Традыцыя шанаваньня іконаў у Вялікім Княстве Літоўскім сягае ў далёкія стагодзьдзі і зьяўляецца працягам традыцыяў усходніх цэркваў. Менавіта на тэрыторыі ВКЛ у спалучэньні заходняй і ўсходняй традыцыі хрысьціянства нарадзілася зьява, якая прыцягвае і гісторыкаў мастацтва і гісторыкаў царквы. Розьніца... Болей »

Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy

Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy

Seria II: Wiktor Choriew in memoriam
Ławski Jarosław - idea i wstęp

Dlaczego, właściwie, nie zajęliście się tematem „pogranicza”? Po co przywoływać ten „Wschód”? I jeszcze te „Kresy”? - Kiedy latem 2010 roku zgłosiłem pomysł „pogranicznej” konferencji w tak pogranicznym mieście, jak Białystok, pytania takie powtarzały się często. Nie dość jednej i modnej kategorii „pogranicza”... Болей »

Wszechnica Kultury Prawosławnej
pdf

Wszechnica Kultury Prawosławnej


Szanowni Państwo, oddajemy do Waszych rąk kolejny tom materiałów Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Zamieściliśmy w nim referaty wygłoszone w czasie X Edycji Wszechnicy, dołączyliśmy też do nich referaty z konferencji poświęconej 500-leciu Bielskiej Ikony Matki Bożej, która odbyła się w dniach 9-10 czerwca... Болей »

Życie monastyczne w Rzeczypospolitej

Życie monastyczne w Rzeczypospolitej


Życie monastyczne odgrywało i odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu Kościoła wschodniego. Klasztory zawsze były źródłem życia duchowego, stając się w ten sposób fundamentem chrześcijaństwa. Ośrodki klasztorne wpływały na kształt prowadzonej przez państwo polityki. Mnisi cieszyli się niekwestionowanym autorytetem.... Болей »

Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich

Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich


Wielki Jubileusz 2000-lecia chrześcijaństwa stanowi okazję do szerokiej refleksji nad rolą poszczególnych kościołów w procesie ewangelizacyjnym Europy. Problem ten jest niezwykle istotny albowiem dotyka współczesnej tożsamości narodów oraz specyfiki cywilizacyjnej poszczególnych regionów kontynentu.... Болей »

Białoruskie Zeszyty Historyczne 41
pdf

Białoruskie Zeszyty Historyczne 41


Podstawowym źródłem do poznania życia i męczeństwa świętego Antoniego Supraskiego jest jego żywot, który został wpisany do rękopiśmiennego wierszowanego Prologu na miesiące wrzesień-luty. Znajdujący się na początku XVI w. w monasterze supraskim Prolog (Пролог) został napisany około 1496 r. Prolog wrześniowo-lutowy... Болей »

Białoruskie Zeszyty Historyczne 38
pdf

Białoruskie Zeszyty Historyczne 38


artykuły # Наталля Сліж—Сям’я Івана Г арнастая, падскарбія ВКЛ # Marzena Liedke — Ród kniaziów Ogińskich w perspektywie demograficznej. Wybrane problemy # Piotr Chomik—Monaster Wniebowstąpienia w Mińsku do koń­ca XVI wieku # Antoni Mironowicz — Działalność oświatowa i charytatywna bractwa mohylewskiego... Болей »

Камунікат.org – Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка
Пры выкарыстаньні матэрыялаў у друку спасылка на крыніцу інфармацыі абавязковая.
Пры выкарыстаньні матэрыялаў у Інтэрнэце прамая гіпэрспасылка на Kamunikat.org абавязковая.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Fundacja Kamunikat.org | KRS 0000735360 | NIP 5423316380 | REGON 380450384 ul. Proletariacka 11 |15-449 Białystok| Polska
Правы © 2000-2024 by Kamunikat.org