Бадзевіч Зінаіда, Русак Валянціна, Сучасная беларуская мова. Марфеміка. Марфаналогія. Словаўтварэнне

Сучасная беларуская мова. Марфеміка. Марфанал...

вучэбна-метадычны дапаможнік

Бадзевіч Зінаіда, Русак Валянціна

Вучэбна-метадычны дапаможнік падрыхтаваны ў адпаведнасці з тыпавой праграмай па сучаснай беларускай мове. У ім з улікам традыцый i новых тэарэтычных даследаванняў асвятляюцца раздзелы марфемікі, марфаналогіі і словаўтварэння, апісваецца словаўтварэнне назоўнікаў, прыметнікаў, лічэбнікаў, займеннікаў, дзеясловаў і прыслоўяў. Болей »


Свістунова Марына, Ціванова Галіна, Гістарычная фанетыка беларускай мовы

Гістарычная фанетыка беларускай мовы

вучэбны дапаможнік

Свістунова Марына, Ціванова Галіна

Выкладзены асноўныя звесткі па галоўных тэмах гістарычнай фанетыкі, што вывучаюцца ў курсе гістарычнай граматыкі беларускай мовы; прапанаваны заданні для выканання на практычных занятках і тэсты для самакантролю. Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спе-цыяльнасці «Беларуская філалогія (па напрамках)». Болей »


Kaczorowska Teresa, Dziewczyny obławy augustowskiej

Dziewczyny obławy augustowskiej

Kaczorowska Teresa

Młode, piękne, uśmiechnięte. Takie były w 1945 roku. Dlaczego okrutny los w „roku wyzwolenia” przerwał nić ich życia, w którym tak wiele jeszcze mogło się wydarzyć? Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku prowadzi śledztwo na temat mało znanej, największej „w wyzwolonej Polsce” i zupełnie do dziś niewyjaśnionej zbrodni stalinowskiej z lipca 1945 roku, nazywanej Obławę Augustowską. Na swoich stronach internetowych opublikował l... Болей »


Sierba Michał, Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku

Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku

Sierba Michał

Niniejsze opracowanie obejmuje lustrację królewszczyzn województwa podlaskiego z 1602 r. Jest to trzecia wydana lustracja tego województwa. W 1959 r. Jerzy Topolski i Jerzy Wiśniewski opublikowali zaledwie fragmentaryczną z 1570 i pełną z 1576 r. Ten tom ma stanowić kontynuację ich dzieła. Dzięki temu historycy będą mogli łatwiej prześledzić rozwój gospodarczy Podlasia na przełomie XVI i XVII w., co powinno w przyszłości zaowocować szer... Болей »


Wolni i uwłaszczeni

Wolni i uwłaszczeni

Chłopi a przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne w Europie Wschodniej w XIX i na początku XX wieku

W wieku XIX na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej nastąpiły ogromne zmiany cywilizacyjne, które doprowadziły do modernizacji społeczeństwa. U ich podstaw legła ewolucja myśli filozoficznej, nowe rozumienie roli i miejsca człowieka w życiu społecznym i politycznym, rozwój nauki i niewyobrażalny wcześniej postęp techniczny. Zasadnicze zmiany zaszły w strukturze społecznej, wśród których najważniejszą była emancypacja chłopów, zniesienie po... Болей »


Karczewska Małgorzata, Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej

Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej

Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim

Karczewska Małgorzata

Opracowanie j est efektem prac z dziedziny badań nad dziedzictwem (heritage studies), których celem jest prezentacja idei cmentarnictwa Wielkiej Wojny na Wschodzie oraz rekonstrukcja zasobów tej kategorii dziedzictwa w Białymstoku i powiecie białostockim. Efekty tak zaplanowanych prac mogą być wykorzystane na różnych płaszczyznach: jako materiały do badań nad historią działań woj ennych, szczególnie w skali regionalnej oraz jako podstaw... Болей »


Zygmunt Gloger

Zygmunt Gloger

pisarz, myśliciel, uczony: studia

Prezentowany tom studiów przynosi wyniki badań sesji naukowej. Jej organizatorzy uważają, że jest to wstęp do działań zakrojonych na szerszą skalę, mających na celu pełne odzyskanie twórczości - jakże wszechstronnej, bogatej - Zygmunta Glogera dla nowoczesnej kultury polskiej, która weszła w XXI wiek. Zgadzam się z redaktorami tomu, że autor Encyklopedii staropolskiej w sposób naturalny powinien stać się pomostem między staropolską dawn... Болей »


Liedke Marzena, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku

Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewski...

Studium demograficzno-społeczne

Liedke Marzena

Funkcjonowanie rodziny w przeszłości w kontekście demograficznym już od dawna zajmuje zachodnioeuropejskich demografów historycznych, a od lat 70. i 80. coraz częściej interesuje także rodzimych badaczy. Uwaga tych ostatnich koncentrowała się do tej pory przede wszystkim na niższych warstwach społecznych, dla których, na podstawie statystycznych źródeł masowych, łatwiej było przeprowadzić badania. Podejmowano je przede wszystkim dla zie... Болей »


Podróże do serca islamu

Podróże do serca islamu

Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów.

Prezentowana książka zawiera utwory literackie Tatarów polskich, które pod względem gatunkowym można zakwalifikować do szeroko rozumianego reportażu. Do publikacji wybrano dzieła czterech autorów: Leona Kryczyńskiego, Edigego Szynkiewicza, Alego Woronowicza i Mustafy Aleksandrowicza. Obok Sprawozdań z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza są to najważniejsze teksty reportażowo-podróżnicze napisane przez polskich wyznawców islamu w dwudzi... Болей »


Juchnowieckie szepty o historii

Juchnowieckie szepty o historii

Publikacja pokonferencyjna

Niniejszy tom (...) jest pokłosiem pierwszej konferencji historycznej „Juchnowieckie szepty o historii” zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Juchnowcu Kościelnym, na której wystąpiło sześciu prelegentów, prezentujących badania dotyczące zarówno ziemi juchnowieckiej jak i całego regionu podlaskiego. Mimo różnic na polu badawczym, czy to w zakresie preferowanych na co dzień dziedzin historii, czy epok, łączy ich wspólny mian... Болей »