Акула Кастусь

Памятаем.

Гэты дзень у гісторыі запісаўся тым, што ў 1925 годзе на сьвет зьявіўся Талент – Кастусь Акула. Па Таленце заўсёды застаецца памяць, якую нам наканавана захаваць.

Швед Вячаслаў, Данскіх Сяргей, Заходні рэгіён Беларусі ў часы напалеонаўскіх войнаў

Заходні рэгіён Беларусі ў часы напалеонаўскіх...

Швед Вячаслаў, Данскіх Сяргей

У манаграфіі даследуецца комплекс пытанняў, звязаных з заходнім рэгіёнам Беларусі ў часы напалеонаўскіх войнаў (1805 - 1815): дэмаграфічныя і гаспадарчыя змены, планы Французскай і Расійскай імперый і іх саюзнікаў у дачыненні да заходнебеларускіх земляў, баявыя дзеянні падчас вайны 1812 года, удзел насельніцтва заходняга рэгіёну Беларусі ў "напалеонаўскай эпапеі" і іншыя. Аўтары ўпершыню шырока выкарыстоўваюць шматлікія архіўныя крыніцы... Болей »


Стурэйка Сцяпан, Беларускія губерні ў руска-японскай вайне (1904-1905 гг.)

Беларускія губерні ў руска-японскай вайне (19...

Гродзенскі Свята-Пакроўскі Кафедральны сабор - помнік загінуўшым воінам

Стурэйка Сцяпан

У кнізе, прысвечанай стогадоваму юбілею гродзенскага Свята-Пакроўскага Кафедральнага сабора, змешчаны два нарысы, прысвечаныя ўдзелу беларусаў у руска-японскай вайне (у асноўным на прыкладзе Гродзенскай губерні) і гісторыі самога сабора, пабудаванага ў якасці помніка героям гродзенскага гарнізону, якія загінулі ў 1904-1905 гг. Будзе цікава ўсім аматарам гісторыі. Болей »


Literacko-kulturowe więzi Białostocczyzny i Grodzieńszczyzny

Literacko-kulturowe więzi Białostocczyzny i G...

Materiały z konferencji "Znaczenie polsko-białoruskich więzi literackich. Wczoraj, dziś i jutro" 29 marca 2006 r.

Przygotowując dzisiejsze spotkanie, w ferworze najrozmaitszych diagnoz, które wdzierają się ostatnio do świadomości obywatela zamieszkującego nie tylko wschodnie połacie Rzeczypospolitej, wstrząsanej niepokojami po drugiej stronie granicy, chcielibyśmy skupić naszą uwagę na dobrosąsiedzkich kontaktach, których to faktów nasza historia i historia naszych sąsiadów odnotowuje wiele. I do nich zapewne częściej trzeba będzie powracać, aby od... Болей »


Леў Сапега (1557-1633 гг.) і яго час

Леў Сапега (1557-1633 гг.) і яго час

Зборнік навуковых артыкулаў

Разглядаецца эпоха другой паловы XVI - першай трэці XVII ст. у гісторыі Вялікага княства Літоўскага і розныя аспекты дзейнасці Л.Сапегі у яе кантэксце. Прызначана для даследчыкаў, выкладчыкаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў, школьных настаўнікаў, аматараў гісторыі Беларусі. Болей »


Кулевіч І. Р., Беларускі нацыянальны рух (1902-1925): гістарыяграфія праблемы

Беларускі нацыянальны рух (1902-1925): гістар...

Манаграфія

Кулевіч І. Р.

У манаграфіі ўпершыню прадпрынята спроба падвядзення вынікаў навукова-даследчыцкай працы на вывучэнні пытанняу гісторыі беларускага нацыянальнага руху, вызначаны і ахарактарызаваны асноўныя этапы гэтага працэсу у агульным кантэксце развіцця беларускай і польскай гістарычнай навукі; паказаны сучасны стан і перспектывы вывучэння асноўных пытанняў гісторыі беларускага нацыянальнага руху; раскрыты некаторыя моманты ўплыву партыйна-дзяржаўна... Болей »


Егорычев В. Е., Продовольственная политика советкой власти в Беларуси (1917-1920 гг.)

Продовольственная политика советкой власти в ...

Егорычев В. Е.

В монографии отражены основные этапы становления и развития продовольственной поли гики Советской власти в Беларуси в 1917 - 1920 гг., определены характерные черты и особенности ее осуществления. Раскрывается деятельность партийных, советских и хозяйственных органов по претворению в жизнь ленинского лозунга «Борьба за хлеб - борьба за социализм!». Монография написана на основании большого круга документов, впервые вводимых автором в нау... Болей »


Turonek Jerzy, Białoruś pod okupacją niemiecką

Białoruś pod okupacją niemiecką

Turonek Jerzy

Przedmiotem niniejszej rozprawy jest sytuacja na Białorusi pod okupacją hitlerowską (1941—1944). W niektórych aspektach nie różniła się ona od sytuacji na innych okupowanych obszarach Europy. Dotyczy to zwłaszcza nazistowskiego ludobójstwa typu ideologicznego, tj. eksterminacji głównie Żydów i politycznych przeciwników hitleryzmu. W zasadzie te same cele przyświecały okupantom przy wyzyskiwaniu potencjału ludzkiego i ekonomicznego dla p... Болей »


Gnatowski Michał, Puszcza Białowieska była ich domem

Puszcza Białowieska była ich domem

Zarys dziejów partyzanckiej Brygady "W imię Ojczyzny"

Gnatowski Michał

Mieszkańcy regionu białostockiego szczycą się bogatymi tradycjami walk narodowowyzwoleńczych i rewolucyjnych. Brali oni aktywny udział w powstaniach w XIX wieku, w rewolucji 1905 roku, uczestniczyli w licznych strajkach, parali się działalnością rewolucyjną w okresie międzywojennym. Piękną kartę zapisali również w kronice walk narodu polskiego z okupantem hitlerowskim. Losy regionu białostockiego w pierwszych latach II wojny światowej u... Болей »


Tykocin, Zeszyt Nr 1

Tykocin

Referaty z sesji historycznej "492 rocznica urodzin województwa podlaskiego", Tykocin, 3 września 2005

Tereny nad środkowym Bugiem, Narwią i Biebrzą, które od końca XV wieku zaczęto nazywać Podlasiem, już wcześniej, niemal od swego zarania stanowiły terytorium pograniczne. Konsekwencją tego stanu rzeczy były występujące tu zmiany przynależności państwowej. O owe ziemie rywalizowali ze sobą władcy Wielkiego Księstwa Litewskiego i Mazowsza. Innym skutkiem tego stanu rzeczy był napływ różnoetnicznego, jak też zróżnicowanego wyznaniowe osadn... Болей »


Полацак, 7 (27) 1993

Полацак

Выданьне Беларускага Культурна-Асьветніцкага Цэнтру

7 (27) 1993

Геапалітычнае становішча беларускіх зямель спрадвеку мела свае асаблівасьці. Гэта назіраецца з часоў існаваньня самой старажытнай дзяржавы на тэрыторыі Беларусі, якім было Полацкае княства («зямля»). Полацак разьмяшчаўся паміж двума буйнешымі раньнесярэднявечнымі гарадамі Ноўгарадам і Кіевам, зь якімі на працягу многіх стагодзьдзяў вёў упартую барацьбу за гандлёвыя шляхі і самастойнасьць. Будучы значнай дзяржавай, роўнай па памерах сярэ... Болей »